ALGEMENE BEPALINGEN

Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt de procedure voor de verwerking van persoonsgegevens en maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens van de Online Casino Hex te waarborgen — hierna de websitebeheerder genoemd.

1.1. De Websitebeheerder stelt het respecteren van mensenrechten en burgerrechten en vrijheden bij de verwerking van persoonsgegevens, waaronder bescherming van privacy rechten, persoons- en familiegeheimen als belangrijkste doel en voorwaarde voor de uitvoering van de activiteiten.

1.2. Dit beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van de websitebeheerder (hierna het beleid genoemd) is van toepassing op alle informatie die de websitebeheerder kan verkrijgen over de bezoekers van de https://casinohex.be/ website – hierna de website genoemd.

ALGEMENE DEFINITIES DIE IN HET BELEID WORDEN GEBRUIKT

2.1. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens — verwerking van persoonsgegevens met behulp van software;

2.2. Blokkering van persoonsgegevens — tijdelijke beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens (behalve in de gevallen waarin verwerking nodig is voor verduidelijking van persoonsgegevens);

2.3. Website — een reeks grafische en informatieve materialen, evenals computerprogramma’s en databases die ervoor zorgen dat ze op internet beschikbaar zijn via het netwerkadres https://casinohex.be/;

2.4. Informatiesysteem voor persoonsgegevens — een reeks persoonsgegevens in databases, evenals informatietechnologieën en technische middelen die de verwerking van persoonsgegevens mogelijk maken;

2.5. Anonimiseren van persoonsgegevens — acties die het onmogelijk maken om te bepalen tot welke specifieke gebruiker of andere persoonsgegevens de persoonsgegevens behoren zonder het gebruik van aanvullende informatie;

2.6. Verwerking van persoonsgegevens — elke actie (bewerking) of reeks acties (bewerkingen) die worden uitgevoerd met of zonder het gebruik van computerapparatuur gericht op persoonlijke gegevens, met inbegrip van verzameling, registratie, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (bijwerken, wijzigen), ophalen, gebruik, overdracht (verspreiding, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonsgegevens;

2.7. Persoonlijke gegevens — alle informatie die direct of indirect verband houdt met een gedefinieerde of definieerbare websitegebruiker;

2.8. Gebruiker — elke bezoeker van de https://casinohex.be/-website;

2.9. Verstrekking van persoonsgegevens — acties gericht op het bekendmaken van persoonsgegevens aan een specifieke persoon of een specifiek bereik van personen;

2.10. Vernietiging van persoonsgegevens — alle handelingen die ertoe leiden dat persoonsgegevens onherroepelijk worden vernietigd met de onmogelijkheid van verder herstel in het informatiesysteem voor persoonsgegevens en (of) ertoe leiden dat de materiële dragers van persoonsgegevens worden vernietigd.

2.11. “Cookies” — een klein stukje gegevens dat vanaf een website wordt verzonden en op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Een web client of een webbrowser stuurt cookies als een HTTP-verzoek naar een webserver telkens wanneer een poging wordt gedaan om de bijbehorende webpagina te openen.

DE WEBSITEBEHEERDER MOET DE VOLGENDE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN DE GEBRUIKER VERWERKEN

3.1. Verzamelen en verwerken van geanonimiseerde gegevens over bezoekers (inclusief “cookies”) met behulp van internetstatistiekendiensten;

3.2. De websitebeheerder verzamelt de volgende gegevens:

Persoonlijke gegevens:

Niet-persoonlijke gegevens:

Website verzamelt geen speciale categorieën persoonlijke gegevens over de gebruiker (dit omvat details over het ras of etniciteit van de gebruiker, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over de gezondheid van de gebruiker en genetische en biometrische gegevens ). De Website verzamelt evenmin informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1. Het doel van het verwerken van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker — om de Gebruiker te informeren door e-mails te sturen; om de Gebruiker toegang te verlenen tot diensten, informatie en/of materialen van de website, op voorwaarde dat dergelijke functionaliteit op de website is geïmplementeerd;

4.2. Ook heeft de Websitebeheerder het recht om de Gebruiker op de hoogte te stellen van nieuwe producten en diensten, speciale aanbiedingen en verschillende evenementen. De gebruiker kan zich altijd afmelden voor aankondigingen door de websitebeheerder een bericht te sturen met de vermelding “Afmelden voor meldingen van nieuwe producten, diensten en speciale aanbiedingen”. De wettelijke basis is uw toestemming die u geeft bij het invullen van het formulier “Contact”.

4.3. De geanonimiseerde gegevens van gebruikers die via de internetstatistieken worden verzameld, worden gebruikt om informatie te verzamelen over de acties van gebruikers op de website en om de kwaliteit van de website en de inhoud ervan te verbeteren. De wettelijke basis is legitiem belang om te leren hoe we een betere service en gebruikerservaring kunnen bieden.

4.4. Bepaalde informatie wordt verzameld met behulp van cookies en/of vergelijkbare trackingtechnologie – zie de verdere sectie “Cookies”.

BEWAARTERMIJN

5.1. Criteria die worden gebruikt om de bewaarperiode te bepalen: de website bewaart de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de website ze heeft verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

5.2. De criteria die de Website hanteert om te bepalen wat ‘noodzakelijk’ is, hangt af van de aard van de betreffende persoonsgegevens. De normale praktijk is om te bepalen of er specifieke EU- en/of nationale wetgeving(en) (bijvoorbeeld licentievereiste, belasting- of ondernemingswetten) is/zijn die de Website toestaan of zelfs verplichten om bepaalde persoonlijke gegevens voor een bepaalde periode te bewaren (in dat geval zal de Website de persoonlijke gegevens bewaren voor de maximale periode die wordt aangegeven door een dergelijke wet) en zo niet, of er wetten en/of contractuele bepalingen zijn die door de Gebruiker en/of derden tegen de Website kunnen worden ingeroepen en zo ja, wat de voorgeschreven termijnen voor dergelijke acties zijn. In het laatste geval bewaart de Website alle relevante persoonlijke gegevens die de Website nodig heeft om zich te verdedigen tegen enige claim(s), uitdaging(en) of andere soortgelijke actie(s) door u en/of derden.

5.3. Wanneer de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet langer vereist zijn door de website, zal de website deze ofwel veilig verwijderen of anonimiseren.

GEBRUIK VAN COOKIES

6.1. Het gebruik van cookies is vereist voor de gebruikers om de websites en al hun functies te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld de toegang tot beveiligde delen van de website. Indien gewenst kan de Gebruiker cookies blokkeren of verwijderen door de browserinstellingen dienovereenkomstig te wijzigen, maar Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat dit de goede werking van de websites zal beïnvloeden.

6.2. De analytische “cookies”-bestanden verzamelen informatie over hoe gebruikers de websites gebruiken. Ze stellen de websitebeheerder in staat om informatie te ontvangen over waar gebruikers in geïnteresseerd zijn op de websites en om passende verbeteringen aan websites aan te brengen. Cookies laten de websitebeheerder bijvoorbeeld zien welke pagina’s van websites het vaakst worden bezocht, helpen bij het identificeren van problemen die zich voordoen bij het gebruik van websites en evalueren de marketingprestaties. Hierdoor heeft de websitebeheerder de mogelijkheid om de trends in het gebruik van de website in het algemeen te peilen.

6.3. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies aanpassen via hun browserinstellingen. Als de Gebruiker besluit cookies uit te schakelen, kan hij nog steeds de websites gebruiken, hoewel sommige secties en functies van de websites niet zullen werken. Alle browsers zijn anders. Raadpleeg het helpmenu om te begrijpen hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen.

JURIDISCHE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

7.1. De websitebeheerder verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen als deze door de gebruiker naar eigen goeddunken zijn ingevuld en/of verzonden via speciale formulieren die zich op de website bevinden. Door de bijbehorende formulieren in te vullen en/of zijn persoonlijke gegevens naar de Websitebeheerder te sturen, geeft de Gebruiker zijn toestemming voor dit Beleid;

7.2. De websitebeheerder verwerkt geanonimiseerde gebruikersgegevens als dit was toegestaan in de instellingen van de browser van de gebruiker (de opslag van cookies en het gebruik van JavaScript-technologie waren ingeschakeld).

HET KADER VOOR VERZAMELING, OPSLAG, OVERDRACHT EN ANDERE SOORTEN VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

8.1. De beveiliging van persoonsgegevens die door de Websitebeheerder worden verwerkt, wordt gewaarborgd door de implementatie van wettelijke, organisatorische en technische maatregelen die nodig zijn om volledig te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;

8.2. De Websitebeheerder zorgt voor de beveiliging van persoonsgegevens en neemt alle mogelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens;

8.3. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden, met uitzondering van gevallen waarin dit vereist is door de huidige wetgeving;

8.4. Als er onjuistheden in persoonlijke gegevens worden gedetecteerd, kan de gebruiker deze bijwerken door een melding te sturen naar de websitebeheerder;

8.5. De websitebeheerder neemt de volgende maatregelen om de veiligheid van de persoonlijke informatie van de gebruiker te waarborgen:

8.6. Aangezien er geen volledig betrouwbare manier is om informatie te beschermen tijdens het proces van elektronische opslag, verwerking en verzending, geeft de websitebeheerder geen volledige garantie voor de veiligheid ervan, ondanks alle inspanningen van het bedrijf.

SLOTBEPALINGEN

9.1. De gebruiker kan opheldering krijgen over zijn verwerking van persoonsgegevens door contact op te nemen met de websitebeheerder via het contactformulier op de website;

9.2. Dit document geeft alle wijzigingen weer in het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens. Het beleid is onbeperkt geldig totdat het wordt vervangen door een nieuwe versie;

9.3. De websitebeheerder kan het privacy beleid bijwerken om wijzigingen in het gegevensbeleid weer te geven. In geval van significante wijzigingen in de privacyregels in het algemeen en het beleid voor het gebruik van persoonlijke informatie van de gebruiker in het bijzonder, is de websitebeheerder verplicht dit aan te kondigen op de huidige pagina van de website.

9.4. De Gebruiker dient deze pagina af en toe te raadplegen om de laatste informatie over het privacy beleid te krijgen;

9.5. Eventuele wijzigingen in het Privacy beleid treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd;

9.6. Alleen de Nederlandse versie van het Beleid heeft rechtsgevolg, terwijl vertalingen in een andere taal alleen ter informatie worden verstrekt.